Stats - 2016-17 season

2016-17 Batting

PLAYER M Balls Runs HS 6s 4s 0s 50s 100s Avg
Rohit Seshadri 17 500 792 100 15 97   6 1 113.14
Rahul Rege 10 217 262 62 4 38 1 2   52.40
Rahul Sengupta 16 264 261 38 2 31 2     65.25
Ankush Bhan 13 181 161 41   16 1     20.13
Harsh Tanwar 12 128 156 42 3 14 3     39.00
Deepak Ramachandra 12 132 149 45 4 11 1     12.42
Parth Patel 6 129 147 66 3 14   1   10.50
Paresh Sangani 8 119 132 36 2 12 1     13.20
Prahlad Tanwar 6 99 124 56 4 13   1    
Mandar Sawant 4 111 113 57 2 3   1   14.13
Tapan Bhatt 6 70 96 49 1 11 1     16.00

2016-17 Bowling

PLAYER O M R W Best Perf O/W R/O R/W
Deepak Ramachandra 70 0 338 16 4 / 25 4.4 4.8 21.13
Tapan Bhatt 29 0 203 11 3 / 12 2.6 7.0 18.45
Yogesh Keswani 46 0 276 11 4 / 34 4.2 6.0 25.09
Vivek Rathore 15 1 104 9 5 / 21 1.7 6.9 11.56
Rohit Seshadri 38.6 0 339 9 3 / 14 4.3 8.8 37.67
Harsh Tanwar 33.2 0 236 9 3 / 31 3.7 7.1 26.22
Paresh Sangani 12 0 77 8 4 / 18 1.5 6.4 9.6
Sameer Sawant 10 0 63 8 3 / 7 1.3 6.3 7.88
Shashi Someshwar 29 0 174 8 2 / 15 3.6 6.0 21.75
Prahlad Tanwar 25.3 0 183 7 2 / 15 3.6 7.2 26.14
Ankush Bhan 22 0 128 7 3 / 18 3.1 5.8 18.29
Parth Patel 30 0 219 6 3 / 32 5.0 7.3 36.50
Dharmil Bodani 7 0 89 5 3 / 14 1.4 12.7 17.80
Sanjay Kanungo 11 0 69 3 2 / 16 3.7 6.3 23.00
Shantanu Shoree 6 0 39 3 2 / 12 2.0 6.5 13.00