Stats - 2017-18 season

2017-18 Batting

PLAYER M Balls Runs HS 6s 4s 0s 50s 100s Avg
Rohit Seshadri 24 557 799 109* 18 89 3 3 3 34.74
Viraj Sawant 27 561 590 75 6 71 1 4 0 29.50
Rahul Rege 23 322 353 56 2 46 2 1 0 19.61
Rahul Sengupta 28 443 352 34 1 37 7 0 0 14.08
Deepak Ramachandra 24 304 294 43 1 25 2 0 0 14.00
Tapan Bhatt 18 255 231 56 21 2 1 0 17.77
Himmat Obhan 15 205 208 46* 1 14 1 0 0 26.00
Prahlad Tanwar 13 180 182 33 10 0 0 0 16.55
Ankush Bhan 14 122 119 34 1 5 2 0 0 13.22
Parth Patel 7 135 114 43 8 0 0 0 19.00
Sameer Sawant 6 100 114 57* 1 11 0 1 0 22.80

2017-18 Bowling

PLAYER O M Runs W Best Perf R/O R/W
Ankush Bhan 66 2 533 32 5/15 8.08 16.66
Deepak Ramachandra 107.4 2 613 31 4/42 5.71 19.77
Rohit Seshadri 71.1 0 463 30 5/27 6.51 15.43
Tapan Bhatt 59 2 436 20 3/10 7.39 21.80
Sameer Sawant 29 0 143 15 3/15 4.93 9.53
Sanjeev Lekhraj 24 0 115 10 3/13 4.79 11.50
Srikar K 17 0 144 9 4/30 8.47 16.00
Shiv Sethuraman 19 0 169 8 2/10 8.89 21.13
Parth Patel 29 0 177 8 2/27 6.10 22.13
Shashi S 34 0 265 7 2/9 7.79 37.86
Himmat Obhan 28.3 0 219 6 2/21 7.74 36.50
Prahlad Tanwar 16.3 0 147 6 1/3 9.02 24.50
Abhay Garg 18 1 111 5 2/22 6.17 22.20
Harsh Tanwar 28.3 0 228 5 1/15 8.06 45.60
Sanjay Kanungo 36 1 270 5 2/18 7.50 54.00
Vivek Rathore 9 0 87 5 2/18 9.67 17.40
Yogesh Keswani 33.4 0 284 4 2/32 8.50 71.00
Sam ( Parth’s mate) 12 0 117 2 1/20 9.75 58.50